Pod pojmom Vianoce si každý z nás istotne predstaví mnohé hodnoty. Niekto si predstaví vianočnú atmosféru prežívanú v pokoji sviatkov v kruhu svojich najbližších, iní si predstavia vôňu vianočného pečiva a ihličia padajúceho z vianočného stromčeka v tichu zvončekov. Napriek tomu, že tajomstvo Vianoc prežíva každý z nás osobitne to, čo nás spája, je posolstvo, ktoré vianočné sviatky spolu so sebou prinášajú. Už od počiatku sú Vianoce vnímané ako oslava života, narodenia Ježiša Krista, ktorý k nám prichádza symbolicky v jasličkách obklopený síce jednoduchosťou príbytku , ale prinášajúc svojim príchodom na svet lásku, súcit a pokoj, aby nám ukázal, že v živote nie je dôležitá forma, ktorou tento život disponuje, ale obsah, ktorý sa mu rozhodneme prisúdiť na základe našich skutkov. Tieto transcendentné hodnoty, dotvárajúce podstatu Vianoc, možno vyjadriť rôznymi spôsobmi. Láskou, ktorou obdarovávame svojich najbližších bez nároku na to, aby sme ňou sami boli obdarovaní, darmi, ktoré sú praktickou artikuláciou našej vďačnosti voči iným, alebo tým najvznešenejším druhom lásky, ktorej sme schopní, totiž nezištnou pomocou adresovanou tým najzraniteľnejším, tým, na ktorých často krát zabúdame a prehliadame, teda núdznych ľudí, pretože umením života nie je milovať najbližšieho, práve naopak, toho najvzdialenejšieho. Bola to práve pomoc a súcit s núdznymi, ktoré inšpirovali Vianočný benefičný koncert organizovaný OZ Samaria v spolupráci s bratmi františkánmi.

Vianočný benefičný koncert sa už ako každoročne odohrával vo výnimočnosti františkánskeho kláštora, ktorý koncertu dodával jedinečnú atmosféru tajomna. Zvláštnosť obklopujúca túto mimoriadnu udalosť nespočívala iba vo výzdobe františkánskeho kláštora sprítomňujúceho vo vedomí návštevníkov istý pocit vnútornej harmónie a náklonnosti, ale tiež v repertoári hudobníkov, ktorí do svojich skladieb vložili ako svoj talent, tak aj svoje srdce. Každý človek, ktorí sa rozhodol na malú chvíľku zastaviť a venovať svoj vzácny čas ušľachtilému zámeru benefičného koncertu, či už ako organizátor, alebo návštevník, odchádzal s pocitom bázne a pokory v tôni Vivaldiho a Chopenových veľkolepých symfónií, ktoré na benefičnom koncerte s pomedzi mnohých odzneli. Musím za seba úprimne povedať, že Vianočný benefičný koncert, hoc nebol prvým benefičným koncertom, ktorý som mala možnosť osobne vidieť, bol prvým koncertom, ktorý na mňa zapôsobil tak, že pri spomienke naň mi doteraz vyvoláva úsmev na perách. Žiadny koncert by však nebol úplný, ak by nebol tvorený ľuďmi, ktorý ho oživujú a dotvárajú. Ani Vianočný benefičný koncert nebol výnimkou. Všetkým organizátorom, hudobníkom ako i návštevníkom by som preto na tomto mieste chcela vyjadriť vďačnosť v prvom rade preto, pretože bez ich prítomnosti by koncert nikdy nezískal svoju dušu. V druhom rade patrí vďaka všetkým tým, ktorí sa rozhodli prispieť a pomôcť blížnym v núdzi. V poslednom a možno najdôležitejšom rade chcem vyjadriť úctu a veľké ďakujem všetkým organizátorom, korí zasvätili svoj život pomoci tým, ktorých neraz nevidíme a nepočujeme.

Na záver mi zostáva iba konštatovať, že Vianočný benefičný koncert 2018 bol nielenže motivovaný šľachetnosťou, ale sám motivoval k tomu, aby sme sa radovali a oslavovali príchod každého nového života a to nielen počas vianočných sviatkov, ale po celý rok, pretože posolstvo Vianoc nemožno interpretovať sezónne, iba ako určité sviatky, ktoré sú časovo lokalizované a ritualizované. Vianoce to sú hodnoty hlboko skryté v našej vnútrajškovosti dotýkajúce sa sŕdc miliónov ľudí, ktorí rozhodujú o tom, či tieto hodnoty zostanú iba potenciálnymi možnosťami našej existencie, alebo dedičstvom odovzdávaným našim blížnym.